Nemacs / Mule / Emacs / XEmacs 用ユーザ設定ファイル

emacsには、大きく4つのversion(nemacs,mule,emacs,xemacs)があります。
プログラム環境において使い分けをしたいのですが、設定ファイルを切替える
必要があります。そこで以下のfileを.emacsとしてください。
それぞれ設定ファイルを切り替えることができます。

;; Emacs か XEmacs かの判定
;; ここで Emacs 用、XEmacs 用の設定ファイルを切替えます
;;
;; ~/.nemacs.el - Nemacs 用設定ファイル
;; ~/.mule.el - Mule 用設定ファイル
;; ~/.emacs.el - Emacs 用設定ファイル
;; ~/.xemacs.el - XEmacs 用設定ファイル

(if (string-match "XEmacs" emacs-version)
(load (expand-file-name "/home/murakami/.xemacs.el") nil t nil)

(if (string-match "GNU Emacs 20" emacs-version)
(load (expand-file-name "/home/murakami/.emacs.el") nil t nil)

(if (boundp 'MULE)
(load (expand-file-name "/home/murakami/.mule.el") nil t nil)

(if (boundp 'NEMACS)
(load (expand-file-name "/home/murakami/.nemacs.el") nil t nil)
)
)
)
)

2000-12-18